Každý projekt i klient sa vyznačuje svojou unikátnosťou – zaslúži si odbornú starostlivosť a individuálny prístup.

Našou prácou je pomáhať klientom s hodnotením, prípravou a realizáciou ich investičných zámerov financovaných z verejných zdrojov. Sú to najmä:

 • Fondy Európskej únie – Operačné programy 2014-2020
  • Výskum a inovácie
  • Integrovaná infraštruktúra
  • Ľudské zdroje
  • Kvalita životného prostredia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Efektívna verejná správa
  • Technická pomoc
  • Program rozvoja vidieka
  • Rybné hospodárstvo
  • Programy cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce
 • Granty EHP a Nórska, Švajčiarsky finančný mechanizmus („nórske a švajčiarske fondy“)
 • Fondy Slovenskej republiky
  • Envirofond
  • Štátny fond rozvoja bývania
  • Prostriedky prideľované z vládnych rezerv a rozpočtov ministerstiev

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Všetky informácie, ktoré získame od klienta považujeme za dôverné. Spolu analyzujeme investičný zámer, či už ide o verejnú infraštruktúru, služby alebo podnikateľský plán. Dôkladne a otvorene zhodnotíme riziká projektu. Na základe takejto spolupráce ponúkame klientom:

 • Prípravu investičného zámeru, resp. podnikateľského plánu
 • Analýzu možností financovania
 • Prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, dotáciu, úver a pod.
 • Realizáciu procesu verejného obstarávania
 • Podporu počas realizácie projektu
  • Projektový manažment
  • Príprava žiadostí o platbu
  • Príprava monitorovacích správ
  • Účasť na kontrolách zo strany poskytovateľa finančného príspevku